Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Економічний факультет

 

Université du Maine (Франція)

 

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University (Польща)

 

Опольський Державний Університет (Польща)

Економічний факультет

 


 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки»

 

8-9 квітня 2016 року, м. Дніпропетровськ

 


 

Вельмишановні колеги!

 

До участі в міжнародній науково-практичній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері економічної науки.

 

Усіх учасників конференції буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою.

 

Мова конференції: українська, російська, англійська, французька, польська.

 

У рамках конференції планується робота наступних секцій:

 • Економічна теорія та історія економічної думки.
 • Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
 • Економіка та управління національним господарством.
 • Економіка та управління підприємствами.
 • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
 • Інновації та інвестиційна діяльність.
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
 • Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
 • Гроші, фінанси і кредит.
 • Фінанси та податкова політика.
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
 • Маркетинг.
 • Сучасний менеджмент.
 • Логістика та транспорт.

 

Члени оргкомітету:

Большаков В.І. – доктор технічних наук, професор, академік АН ВШ України, дійсний член Академії будівництва України, заслужений діяч науки та техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, ректор ДВНЗ «ПДАБА»;

Верхоглядова Н.І. – академік Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, завідувач кафедри обліку, економіки та управління персоналом підприємства ДВНЗ «ПДАБА»;

Анджей Гвиждж – професор, завідувач кафедри економіки Вищої школи бізнесу Національного університету Луіса (Польща);

Станіслава Соколовска – професор, доктор філософії, декан економічного факультету Опольського державного університету (Польща);

Себастьєн Менард – доцент, доктор філософії, факультет права, економіки та управління, Університет м. Ле-Ман (Франція);

Фісуненко П.А. – кандидат економічних наук, доцент, декан економічного факультету, доцент кафедри обліку, економіки та управління персоналом підприємства ДВНЗ «ПДАБА»;

Орловська Ю.В. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «ПДАБА»;

Вечеров В.Т. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, управління проектами та логістики ДВНЗ «ПДАБА»;

Іванов С.В. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і маркетингу ДВНЗ «ПДАБА»;

Кобзар Н.І. – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії та права ДВНЗ «ПДАБА»;

Порядок реєстрації:

 

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 6 квітня 2016 р. (включно) наступні документи:

1) заповнену за зразком заявку або за посиланням https://goo.gl/JEjo4H

2) тези доповіді;

3) копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Оплата здійснюється тільки після прийняття тез доповіді до друку оргкомітетом.


Електронна адреса оргкомітету: conf@pdaba.dp.ua

 

Координати організаційного комітету конференції:

Економічний факультет,
ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24-а.

Електронна адреса: conf@pdaba.dp.ua

Електронна сторінка: http://pgasa.dp.ua/faculty/economics/

Телефон: +38 (063) 051 91 37

 

 

Вимоги до тез доповіді:

 • Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman № 12, праворуч).
 • Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman № 14, жирний.
 • Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, посада, повна назва установи, де навчається або працює автор: шрифт Times New Roman № 14.
 • Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
 • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті посилання на літературу позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
 • Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

 

Організаційний внесок:


Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 180 грн. Збірник тез конференції та сертифікат буде направлено на поштову адресу учасника, вказану у заявці. Реквізити для сплати будуть надані після отримання тезисів доповіді. Оплата здійснюється тільки після прийняття тез доповіді до друку оргкомітетом.

 

Зразок оформлення заявки

Прізвище, ім’я, по батькові учасника

 

Науковий ступінь, звання

 

Посада

 

Організація

 

Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (рецензента) у разі його наявності

 

Поштова адреса для направлення

збірника матеріалів конференції  

 

Контактний телефон  

 

E-mail

 

Секція конференції

 

Контакти

Голова Ради молодих учених університету, кандидат технічних наук, доцент
Чичуліна Ксенія Вікторівна

email: Chichulinak@ukr.net; т.:050-013-72-82.

Top