Міжнародна науково-практична конференція

Сучасні шляхи стабілізації економічного стану країни

1-2 квітня 2016 року | м. Дніпропетровськ

 

Мета конференції

 

Метою конференції є розвиток науки, а через неї й практики, поширення економічних знань серед зацікавлених студентів, аспірантів, молодих вчених та практикуючих економістів.

 

Секції конференції

 

 1. Економічна теорія та історія економічної думки
 2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
 3. Економіка та управління національним господарством
 4. Економіка та управління підприємствами
 5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
 7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
 8. Гроші, фінанси і кредит
 9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
 10. Статистика
 11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 

Інформація щодо конференції

 

Робочі мови конференції: українська, російська та англійська.

Форма участі – дистанційна.

Збірник тез буде надісланий учасникам заходу на поштову адресу, вказану в анкеті, протягом 15 днів після проведення конференції.

 

Умови участі

 

До 30 березня 2016 року (включно) необхідно заповнитионлайн-анкету учасника на сайті Наукової економічної організації «Перспектива» та надіслати на електронну адресу заходуevents@perspektyva.dp.ua наступні матеріали:

 

1) тези доповіді;

2) відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску.

 

Сплата організаційного внеску

 

Розмір організаційного внеску – 120 грн.

Внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції та їх поштовою пересилкою учасникам.

 

Реквізити для оплати будуть відправлені учасникам конференції одночасно з інформацією оргкомітету щодо прийняття наданих матеріалів.Копію квитанції про оплату слід обов’язково надіслати на електронну адресу оргкомітету не пізніше вказаного у конференції терміну.

 

Збірнику наукових праць за матеріалами наукової конференції присвоюються відповідні
бібліотечні індекси УДК та ББК.

 

Вимоги до оформлення

 

- Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати глибокого самостійного дослідження, її тези оформленні відповідно до встановлених вимог;

Обсяг тез – не більше 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова;

Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм;

Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5 стиль – Normal;

Перший рядок – (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняний по центру) назва доповіді;

Другий рядок - (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняний по правій стороні) прізвище та ініціали автора; вчене звання або науковий ступінь (для осіб, які його мають);

Третій рядок – (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні) навчальний заклад (подвійний абзац), або місце роботи;

- Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.

- Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно підготовлені.

- Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей. 

 

  

Приклад оформлення тез

 

Міжнародна економіка

 

ЕКОНОМІЧНІ ДИСБАЛАНСИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

 

КОЛОБОВ Д.Т.

аспірант кафедри менеджменту

Львівська комерційна академія

м. Львів, Україна

 

 

 • Сторінки не нумеруються.
 • Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад: Васильєв С.Р.)
 • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.

 

 

Контактна інформація

 

Наукова економічна організація "Перспектива"

a/c 5738, м. Дніпропетровськ, 49107

+38 095 212 70 60

events@perspektyva.dp.ua

www.perspektyva.dp.ua

Контакти

Голова Ради молодих учених університету, кандидат технічних наук, доцент
Чичуліна Ксенія Вікторівна

email: Chichulinak@ukr.net; т.:050-013-72-82.

Top